Tiếng Việt
Như Lai Thiền Tự - Nhu Lai Meditation Temple
Kết quả cho "ằng năm vào ngày 01 tháng 02 Âm lịch. Môn đồ tứ chúng Tăng –Ni Phật tử Khất Sĩ khắp nơi đều một lòng hướng về tưởng niệm Đức T"