• Thư Mời Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Như Lai Thiền Tự

  Như Lai Thiền Tự sẽ chính chức cử hành Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2558 - 2014 vào ngày 9, 10 tháng 8 năm 2014 để tưởng nhớ ân đức sâu dày của Thầy Tổ, Cha mẹ nhiều đời trong quá khứ và hiện tại đã quá vãng, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, và nam nữ tử nạn hải tặc vượt biên, trại tù cải tạo, v.v…

 • BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

  BAN CHỨC SỰ

  TRƯỜNG HẠ NHƯ LAI THIỀN TỰ

  Từ ngày 26/7 – 02/8/2015

   

  1. 1.     Ban Chứng Minh

                                                           HT. Pháp chủ Thích Giác Nhiên 

                                                           HT. Viện trưởng Thích Giác Lượng 

  1. 2.     Thiền Chủ:                             

                                                           HT. Thích Minh Tuyên

  1. 3.     Hóa Chủ:                               

                                                           HT. Thích Minh Hồi

  1. 4.     Tuyên Luật Sư:                      

                                                           HT. Thích Trí Đức

  1. 5.     Sám Chủ:
  2. 6.     Ban Giám Niệm:
  3. 7.     Ban Giáo Thọ:

                            Giáo thọ trưởng:     HT. Thích Minh Hiếu

                                                            HT. Thích Minh Tuyên

                                                            HT. Thích Trí Đức

                                                            HT. Thích Minh Thành

                                                            HT. Thích Nguyên Siêu

                                                            HT. Thích Nguyên Trí

                                                            TT. Thích Minh Tòng

   

 • CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ KIẾT HẠ - 2015

  CHƯƠNG TRÌNH

   AN CƯ KIẾT HẠ 
  Tại Như Lai Thiền Tự 
  (từ ngày 26/7 đến ngày 02 tháng 08 năm 2015)

   

   

  Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 07 năm 2015

  -       08:30 a.m: Ổn định trú xứ An Cư

  -       12:00 p.m:Thọ Trai

  -       02:00 p.m: Phân bố phòng xá chư Tăng Ni

  -       05:30 p.m: Tiểu thực

  -       06:30 p.m: Họp Ban Điều hành

  -       07:00 p.m: Tiền tác pháp – Cung an chức sự

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Thứ 2, Ngày 27 tháng 07 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Tác pháp an cư – Kiết giới trường

  -       7:00 a.m: Chấp tác

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 – 10:00 a.m: Pháp thoại

  Đề tài: Chơn Lý
  Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

  -       10:30 – 11:30 a.m: Lễ An vị Tôn tượng Bổn sư, Di Lặc, Địa Tạng – Khai kinh Lương Hoàng Sám.

  -       12:00 p.m: Thọ trai

  -       1:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

  • Đề tài: Căn bản giáo nghi và thực hành pháp môn Tịnh Độ
  • Chủ Giảng: HT. Thích Trí Đức

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       8:30 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

  -       8:30 p.m: Thuyết trình:

  • Đề tài: Phật giáo đi vào xã hội mới
  • Chủ Giảng: HT. Thích Nguyên Trí

  -       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Thứ Ba, Ngày 28 tháng 07 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

  -       7:00 a.m: Chấp tác

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại :

  • Đề tài: Kinh Kim Cang
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

  -       10:30 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       12:00 p.m: Thọ trai

  -       1:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

  • Đề tài: Trung Bộ Kinh
  • Chủ Giảng: TT. Thích Minh Tòng

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

  -       8:00 p.m: Thuyết trình

  • Đề tài: Yết ma yếu chỉ
  • Chủ Giảng: HT. Thích Nguyên Siêu

  -       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Thứ Tư, Ngày 29 tháng 07 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

  -       7:00 a.m: Chấp tác

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

  • Đề tài: Chơn Lý
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

  -       10:30 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       12:00 p.m: Thọ trai

  -       1:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

  • Đề tài: Kinh Kim Cang
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

  • Đề tài: Pháp môn Tịnh Độ giải thoát bất khả tư nghì
  • Chủ Giảng: HT. Thích Trí Đức

  -       8:00 p.m: Thuyết trình

  • Đề tài: Tu học và Hoằng pháp
  • Chủ Giảng: HT. Thích Nguyên Siêu

  -       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Thứ Năm, Ngày 30 tháng 07 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

  -       7:00 a.m: Chấp tác

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Thành

  -       10:30 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       12:00 p.m: Thọ trai

  -       1:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       2:00 -  03:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       3:30 – 05:00 p.m: Pháp thoại

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Dung

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

  -       8:00 p.m: Thuyết trình

  • Đề tài: Sự dung thông giữa Thiền và Tịnh Độ
  • Chủ Giảng: HT. Thích Trí Đức

  -       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 07 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

  -       7:00 a.m: Chấp tác

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

  • Đề tài: 
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Thành

  -       10:15 – 11:30 a.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       12:00 p.m: Thọ trai

  -       1:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       2:00 -  3:00: p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

  • Đề tài: Trung Bộ Kinh
  • Chủ Giảng: TT. Thích Minh Tòng

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       8:00 p.m: Pháp Thoại cho Phật tử

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

  -       8:00 p.m: Thuyết trình

  • Đề tài:
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Thành

  -       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Thứ Bảy, Ngày 01 tháng 08 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Công Phu (Tụng kinh + Thiền tọa)

  -       7:00 a.m: Chấp tác

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 – 10:00 a.m: Pháp Thoại

  • Đề tài: Chơn Lý
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Tuyên

  -       10:15 – 11:30 a.m: Tụng kinh Lương Hoàng Sám

  -       12:00 p.m: Thọ trai

  -       1:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       2:00 -  3:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       3:30 – 5:00 p.m: Pháp thoại

  • Đề Tài: Kinh Kim Cang
  • Chủ Giảng: HT. Thích Minh Hiếu

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

  -       8:00 p.m: Thiền trà đại chúng

  -       9:30 p.m: Hô canh tọa thiền

  -       10:00 p.m: Chỉ tịnh

  Chủ Nhật, Ngày 02 tháng 08 năm 2015

  -       5:00 a.m: Thức chúng

  -       5:30 a.m: Chư Tăng Tự Tứ

  -       7:30 a.m: Điểm tâm

  -       8:30 a.m: Bế Mạc – Giải giới trường

  -       10:00 a.m: Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

  -       11:00 a.m: Lễ Khất Thực Hóa Duyên

  -       11:30 a.m: Trai Tăng Mãn Hạ

  -       01:00 p.m: Chỉ tịnh

  -       3:30 – 5:00 p.m: Cúng Mông Sơn thí Thực

  -       5:30 p.m: Tiểu Thực

  -       7:00 p.m: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám

  Ban Tổ Chức Khóa An Cư.

  Kính Thông Báo

 • THƯ THỈNH CHƯ TÔN ĐỨC VỀ AN CƯ 2015

  Kính bạch: Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại đức Tăng, Ni trụ tại các Tự viện, Pháp viện, Tịnh xá, Tịnh thất tại Mỹ quốc.

 • Thông Bạch V/v Tổ Chức An Cư Kiết Hạ 2015

  Trượng thừa ân đức Tam bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 đến 8 tháng 2 năm 2015 tại bổn tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.

LỜI NGỎ NHƯ LAI THIỀN TỰ - NHU LAI MEDITATION TEMPLE

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

VIDEO MỚI NHẤT

+ Slide
- Slide