Tiếng Việt
Như Lai Thiền Tự - Nhu Lai Meditation Temple
Kết quả cho "Thông Bạch: Tổ Chức Lễ Huý Nhật Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên (Ngày 08/08/2020)"